Šta je Marte Meo metoda i koji je njen značaj u radu s djecom?

Za predstavnike Servis centara u BiH, Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE je u saradnji sa Udruženjem za kreativno učenje MAK iz Vogošće organizirao radionicu Osnovi Marte Meo metode. Marte Meo, što u prijevodu sa latinskog znači “sopstvenim snagama”, kao metod razvila je Maria Arts sedamdesetih godina prošlog vijeka u Holandiji. Prvobitno je razvijena kao metoda koja ima za cilj da pomogne roditeljima djece sa autizmom, da uvide korist ove metode u poboljšanju komunikacije ljudi različitih uzrasta. Nakon nekog vremena prihvaćena je kao dio stručnog usavršavanja u komunikaciji širom svijeta.

IMG 3990

Raspisani javni pozivi za podršku marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa

FB POZIV jls 2 2Osam jedinica lokalne samouprave u BiH raspisalo je javni poziv za podršku pokretanju i razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena, koja će biti osigurana kroz Preduzetnički fond za žene. Sredstva u Fondu, jednakim udjelom, u iznosu od ukupno 630.000 KM, osiguravaju jedinice lokalne samouprave i USAID-ov Program podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE).

Podrška Fonda namijenjena je razvoju biznisa žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, dugoročno nezaposlenih žena, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, žena iz ruralnih područja, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

Na javne pozive mogu se prijaviti žene iz navedenih kategorija koje imaju prebivalište u jednoj od ovih osam općina/gradova: Banovići, Doboj, Gračanica, Han Pijesak, Kakanj, Kozarska Dubica, Ljubuški i Modriča. U tabeli ispod, navedeni su krajnji rokovi za prijave, kao i linkovi za pristup javnim pozivima.

 

Jedinica lokalne samouprave 

  Krajnji rok za prijavu  

Link za pristup javnom pozivu

 

Općina Banovići

28. oktobar 2022.

Kliknuti ovdje

Grad Doboj

31. oktobar 2022.

Kliknuti ovdje

Grad Gračanica

11. novembar 2022.

Kliknuti ovdje

Opština Han Pijesak

4. novembar 2022.

Kliknuti ovdje

Općina Kakanj

31. oktobar 2022.

Kliknuti ovdje

Opština Kozarska Dubica

28. oktobar 2022.

Kliknuti ovdje

Grad Ljubuški

4. novembar 2022.

Kliknuti ovdje

Opština Modriča

Bosanska Krupa

Banja Luka

20. oktobar 2022

19. novembar 2022.

30. novembar 2022.

Kliknuti ovdje

Kliknuti ovdje

Kliknuti ovdje

 

Pored navedenih, javne pozive će u narednom periodu objaviti i Grad Banja Luka kao i Grad Bosanska Krupa.Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima - USAID podržava aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima u BiH

Na Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, primjerom želimo pokazati koliko je važno na putu borbe neprestano raditi. Nijedan korak na tom putu, koliko god se ponekad osjećali usamljeno u borbi, nije beznačajan. Naprotiv, vrijednim koracima činimo promjenu u društvu. USAID snažno podržava borbu protiv trgovine ljudima u BiH.Samo kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE u 2021. godini izdvojeno je 750.000 KM namijenjenih projektima i inicijativama nevladinih organizacija kako bi se doprinijelo smanjenju trgovine ljudima u BiH.

245751684 272086131462990 898512312756920475 n

Crveni križ Zapadnohercegovačkog kantona jedan je od korisnika grantova u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u okviru USAID/INSPIRE programa. Iako na području ovog kantona nema prijavljenih žrtava, vrlo je važna promocija opasnosti za potencijalne rizične grupe i one koji se ne usuđuju prijaviti trgovinu. Na inicijativu Crvenog križa Zapadnohercegovačkog kantona Regulatorna agencija za komunikacije BiH dodijelila je telefonsku numeraciju za besplatni broj za pružanje psihosocijalne podrške potencijalnim žrtvama trgovine ljudima (0800 80032), što je jedan od rezultata projekta Psihosocijalna pomoć žrtvama trgovine ljudima.

USAID/INSIRE ponosan je i na postignuća Udruženja Otaharin, koje je nakon održanih sastanaka sa predstavnicima Bijeljine, Doboja, Zvornika i Brčko distrikta BiH, gradonačelnicima uputilo memorandum o saradnji s ciljemuspostavljanja saradnje sa navedenim lokalnim zajednicama i omogućavanjareferalnih mehanizama za zaštitu djece žrtava trgovine ljudima i potencijalnih žrtava trgovine ljudima u BiH koji će biti efikasni, funkcionalni i u mogućnosti da djeci žrtvama trgovine ljudima pruže zaštitu u skladu sa njihovim potrebama.

Projekt Proaktivan pristup sprječavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini provodi Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS Doboj Istok, radeći na izgradnji kapaciteta nepolicijskih službenika – profesionalaca iz institucija i organizacija civilnog društva radi unaprjeđenja identifikacije žrtava trgovine ljudima i kvaliteta usluga koje im se pružaju u sklopu državnog referalnog mehanizma. Održana je prva od ukupno tri planirane Tabletop Exercises - multisektorske i multidisciplinarne radionice za članove koordinacionih tijela i drugih predstavnika institucija sistema upućivanja za žrtve trgovine ljudima, namijenjene jačanju kapaciteta profesionalaca za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, kako bi i profesionalcima i žrtvama bio olakšan rad na polju pružanja podrške i psihosocijalne zaštite žrtava, kao i boljeg pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudima.

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima pravi Centar ženskih prava Zenica, pružajući kvalitetniju zaštitu prava žrtava u krivičnim postupcima, te uspostavljajućisaradnju i koordinaciju između aktera na svim nivoima vlasti u BiH. Kada govorimo o značajnijim postignućima, član jednog od regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, nakon konsultativno-informativne sesije koju je održao Centar ženskih prava iz Zenice, istakla je:“Birokratski aparat izgubi osjećaj prema drugome. Centar ženskih prava je taj glas savjesti. Mi svi možemo imati ulogu u prepoznavanju trgovine ljudima kao društvo - od prodavca na kasi do šalterskog radnika u pošti. Svi bismo trebali biti edukovani da prepoznamo i preveniramo trgovinu ljudima gdje god je to moguće“.

Osim postignuća četiri navedene organizacije čiji rad ovdje ne prestaje, nego uzima sve veći zamah na putu borbe protiv trgovine ljudima, važno je spomenuti i izvještaj „Istraživanje sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (2003-2021)“, predstavljen 6.juna ove godine u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Nastao u okviru projekta koji provodi Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), a podržava USAID/INSPIRE, projektom jeizvršena analiza ukupno 104 pravosnažno okončana predmeta pred nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini, u kojim je oštećeno 319 žrtava i sankcionirano 148 počinitelja krivičnog djela trgovina ljudima i srodnih krivičnih djela. Prezentacijom navedenog izvještaja Bosna i Hercegovina je dobila prvu sveobuhvatnu analizu procesuiranja trgovine ljudima.

Zemlje članice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda su 2013. godine usvojile Rezoluciju A/RES/68/192 i proglasile30. juli kao Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Cilj je da se u cijelom svijetu poduzmu aktivnosti kako bi se spriječio jedan od najtežih i najgrubljih oblika kršenja ljudskih prava te pokazala solidarnost sa žrtvama. Žrtve trgovine ljudima su djeca i muškarci prisiljeni na pružanje seksualnih usluga, rad na gradilištima, ulično prosjačenje, kao i bilo koji drugi oblik prisilnog rada ili pružanja usluga.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima jeste „Use and abuse of technology“, kojom se u fokus stavlja uloga tehnologije kao alata koji može omogućiti i spriječiti trgovinu ljudima.

Marginaliziranim grupama žena u Doboju osigurana finansijska podrška za razvoj biznisa

koboj

Održana je, posljednja u ovom krugu, Ceremonija potpisivanja ugovora između Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Grada Doboj o formiranju zajedničkog Fonda podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa. 

Fond će marginaliziranim ženama dodjeljivati 70.000 KM, od kojih po 35.000 KM izdvajaju USAID/INSPIRE i Grad Doboj.

Ukupna vrijednost sredstava koju će Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) zajedno sa 10 izabranih jedinica lokalne samouprave izdvojiti za podršku marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa iznosi 630.000,00 KM

Gradonačelnik Grada Doboj, Boris Jerinić, izrazio je zahvalnost za prepoznavanje Doboja kao jedinice lokalne samouprave koja svojim resursima može realizirati ovako značajan projekat.

"Želim da se zahvalim direktoru Jasminu Bešiću na dolasku u Gradsku upravu Doboj, gdje smo potpisali ugovor o formiranju zajedničkog Fonda podrške ženama koje su na marginama društva. Ono što me izuzetno raduje jeste da smo prepoznati u konkurenciji od 39 lokalnih zajednica koje su se prijavile na ovaj poziv, te da smo odabrani u 10 lokalnih zajednica koje će provoditi ovaj projekat zajedno sa Programom (USAID/INSPIRE). Siguran sam da sredstva od 70.000,00 KM mogu eliminirati značajan problem kada je u pitanju zapošljavanje kategorije marginaliziranih žena. Cilj nam je da i nakon ovog projekta, usvojimo praksu pružanja podrške i pomoći svim marginaliziranim grupama, i da im olakšamo put do zaposlenja", istakao je Boris Jerinić, gradonačelnik Grada Doboj. 

Direktor Programa podrške zaštiti ljudskih prava, Jasmin Bešić, ističe da će pored finansijske podrške, organizirati i niz aktivnosti kojima je cilj osnaživanje i održivost biznisa marginaliziranih grupa žena.

"Zajedničkim sredstvima u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM Grad Doboj i Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) učestvuju u formiranju Fonda podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa. Na osnovu javnog poziva koji će biti raspisan sredinom mjeseca septembra dodijelit ćemo sredstva onim osobama koje žele pokrenuti biznis, a na neki način su na margini društva. Pored dodjele finansijskih sredstava, organizovat ćemo niz aktivnosti kojima ćemo osnažiti kapacitete i Gradske uprave i korisnica ovih sredstava, kako bi u konačnici prijavljene biznise učinili što uspješnijima i održivima", poručio je Jasmin Bešić, direktor Programa (USAID/INSPIRE).

Nakon ove, posljednje po redu Ceremonije potpisivanja ugovora, u mjesecu septembru će uslijediti i raspisivanje javnih poziva za podršku marginaliziranim grupama žena u pokretanju i razvoju biznisa.

Finansijska sredstava za razvoj preduzetništva dobile su i marginalizirane grupe žena iz Ljubuškog

lj

Održana je Ceremonija potpisivanja ugovora između Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Grada Ljubuški o formiranju zajedničkog Fonda podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa. 

Fond će marginaliziranim ženama dodjeljivati 60.000 KM, od kojih po 30.000 KM izdvajaju USAID/INSPIRE i Grad Ljubuški.

Do sada je 8 jedinica lokalne samouprave potpisalo ugovor, a to su: Općina Kakanj, Opština Han Pijesak, Opština Kozarska Dubica, Grad Banja Luka, Grad Bosanska Krupa, Općina Banovići, Grad Gračanica i Opština Modriča. 

Gradonačelnik Grada Ljubuški, Vedran Markotić, rekao je da je iznimno ponosan što Grad Ljubuški uzima učešće u projektu koji ima za cilj pomoći onima koji su na marginama društva. 

"Grad Ljubuški kontinuirano radi na pomaganju mladim obiteljima, a donosimo i demografske mjere za pomoć našoj djeci. Ovo je također jedna od mjera gdje nam se otvara prilika da žene koje imaju ideje i treba im početni kapital, a imamo dosta sposobnih žena u našem okruženju,  podržimo i budemo im vjetar u leđa da lakše krenu u preduzetničke vode. Nije bitan samo finansijski dio, važno je i to što USAID/INSPIRE stavlja na raspolaganje sve svoje resurse, od pisanja poslovnih planova, do raznih treninga za početnike o svim problemima s kojima se susreću na počecima razvijanja vlastitih biznisa, tako da će im moći pomoći stručnjaci iz tih oblasti. Ovo je zaista vrijedan projekat i nama kao Gradu Ljubuškom je drago da možemo sudjelovati u njemu", istakao je Vedran Markotić, Gradonačelnik Grada Ljubuški.

Direktor Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE), Jasmin Bešić, ohrabrio je marginalizirane grupe žena da se prijave i iskoriste priliku koja im se kroz ovaj projekat pruža. 

"Kroz ovaj projekat finansirat će se start up biznisi marginaliziranih grupa žena, a javni poziv za prijavu će biti otvoren u septembru. Osim osigurane finansijske podrške, organizovat ćemo i događaj na kojem će marginalizirane grupe žena moći dobiti sve potrebne informacije, priliku za diskusiju i odgovore na svoja pitanja. Imat će i mogućnost savjetodavne podrške. Ukoliko se odluče baviti proizvodnjom pomoći ćemo im da pronađu najbolji način za plasman proizvoda, ili na koji način uraditi što bolji marketing vlastitih proizvoda ili usluga. Drugim riječima, stavljamo na raspolaganje sve svoje resurse kako bi takvi biznisi uspjeli. Mi ćemo ih i pratiti godinu dana nakon potpisivanja ugovora, tako da ovim putem pozivam i ohrabrujem buduće preduzetnice da se prijave i iskoriste ovu priliku", poručio je Jasmin Bešić, direktor Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE). 

Ukupna vrijednost sredstava koju će Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) zajedno sa 10 izabranih jedinica lokalne samouprave izdvojiti za podršku marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa iznosi 630.000,00 KM

Sutra, 13.jula 2022. godine, bit će potpisan ugovor i sa posljednjom jedinicom lokalne samouprave koja je izabrana u ovom krugu, Gradom Doboj.

Nakon toga uslijedit će i raspisivanje javnih poziva za podršku marginaliziranim grupama žena u pokretanju i razvoju biznisa.

 

 

KALENDAR DOGAĐAJA

Mart   2023
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

USAID/INSPIRE podrška LGBTQI zajednici u BiH (projekti u toku)

14 Januar 2022

Više informacija o projektima podržanim od strane USAID/INSPIRE u komponenti podrške LGBTQI+ zajednice u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

USAID/INSPIRE podrška borbi protiv trgovine ljudima u BiH (projekti u toku)

24 Decembar 2021

Više informacija o projektima podržanim od USAID/INSPIRE u komponenti borbe protiv trgovine ljudima u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

« »